top of page

VEDTÆGTER FOR
HORSENS SHOTOKAN KARATE
§ 1.
1.
Foreningens navn er HORSENS SHOTOKAN KARATE.
2.
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.
§ 2.
Foreningen kan med generalforsamlingens tilslutning tilmelde sig relevante idrætsforbund/foreninger - P.t.:
D.I.F. (Dansk Idrætsforbund)
D.Kar.F. (Dansk Karateforbund)
S.K.I.F. (Shotokan Karate International Denmark)
DGI (Danske gymnastik & idrætsforeninger)
§ 3.
1.
Foreningens hovedformål er at træne Shotokan Karate. Med udgangspunkt i karatens 5 leveregler:
1.
Søg den perfekte karakter
2.
Vær trofast
3.
Vær stræbsom
4.
Respekter andre
5.
Vær ikke voldelig i din optræden
Det sociale liv, medlemmernes fælles ansvar og medindflydelse er grundlaget for klubbens virke.
2.
Enhver som vil, og vurderes at kunne, indordne sig under foreningens vedtægter kan optages i foreningen. Bestyrelsen kan dog kræve en ren straffe-, og børneattest forevist – kan dette ikke honoreres kan det betyde at optagelse ikke kan finde sted.
3.
Optagelse samt udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens instruktører eller kassereren.
§3a
1.
Æresmedlem kan man blive man efter min. 5 års arbejde i Horsens Shotokan Karates interesse.
Bestyrelsen skal vurdere hvert enkelt æresmedlemsskab og kun bestyrelsen kan ophæve et æresmedlemsskab.
2.
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret og er valgbare.
3.
Æresmedlemmer skal optræde loyalt og ærefuldt i forhold til klubben.
§3b
1.
Passive medlemmer er medlemmer der ikke deltager i undervisning / træning, men ønsker at støtte klubben, deltage i det sociale liv i og være en del af klubben.
Det kan f.eks. være: forældre, ”gamle” medlemmer eller langtidsskadede medlemmer.
2.
Passive medlemmer må deltage i klubbens sociale arrangementer og benytte opholdsrummet.
Derudover må saunaen benyttes – dog kun indenfor indeværende sæsons træningstid - hvis den er tændt af en af dagens instruktører.
3.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og må ikke deltage i undervisning / træning.
§3c
1.
Kontingentet fastlægges for et år ad gangen (efterår og forår) på generalforsamlingen.
Der betales pr sæson.
1a. Ved indmeldelse midt i en sæson betales forholdsmæssigt kontingent.
2.
”Familierabat”: ved 3 eller flere personers medlemskab fra samme husstand gives 10 % fradrag på husstandens samlede kontingent.
3.
Passive medlemmer betaler kontingent en gang om året: Januar måned.
Ved indmeldelse som passivt medlem midt i en sæson, betales forholdsmæssigt kontingent.
4.
Betalt kontingentet kan ikke refunderes.
§3d
1.
Bestyrelsesmedlemmer får frikontingent til og med det halvår hvori generalforsamlingen ligger.
1a. Bestyrelsesmedlemmer som ikke selv træner (er valgt på et barns mandat) kan give sit frikontingent videre til barnet (hjemmeboende under 15 år).
2.
Instruktører får frikontingent pr sæson de står for et hold på træningsplanen.
3.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at ændre en instruktørs frikontingent i forhold til antal undervisningstimer for sæsonen.
4.
Hjælpeinstruktører får ½ frikontingent.
5.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at kunne tildele tunge udvalgsposter frikontingent for et halvt år af gangen.
§ 4.
1.
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer:
Formand
Kasserer
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3
Bestyrelsen vælges for to af gangen. Formand og Medlem 3 er på valg i lige årstal. Kasserer, Medlem 2 og Medlem 3 er på valg i ulige årstal.
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal 3 medlemmer være fremmødt. For et forslags vedtagelse kræves flertal.
Bestyrelsen laver selv sin forretningsorden, og kan nedsætte nødvendige udvalg. Udvalgsmedlemmer kan være valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger en chefinstruktør og udarbejder et kommisorium til dette hverv. Chefinstruktøren kan være valgt til bestyrelsen.
Formand og kasserer i forening tegner foreningen, eller formand og to bestyrelsesmedlemmer i forening tegner foreningen.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
2.
Hvis der er frafald på nogle af posterne i valgperioden kan bestyrelsen konstituere ikke-valgte personer til den ledige post (valgbare efter vedtægterne).
3.
Alle foreningens indtægter tilgår klubbens konto som administreres af foreningens kasserer, som herefter afholder alle udgifter til foreningens drift og aktiviteter.
§ 5.
1.
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12
2.
Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto/bankkonti
§ 6.
Chefinstruktør, uddannelseskoordinator og sportskoordinator skal koordinere deres indsats og ansvarsområder, og herved sikre den tekniske og sportslige udvikling i klubben. I den forbindelse inddrages klubbens, til en hver tid værende, instruktørgruppe gennem møder og samtaler, således instruktørernes ideer og erfaringer inddrages i den sportslige ledelse af klubben.
§ 7 a.
1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, og skal ved opslag i foreningens lokaler være forkyndt senest 3 uger i forvejen.
2
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsesposter skal ligeledes have meddelt deres kandidatur senest en uge før generalforsamlingen.
3
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Formandens beretning til godkendelse Aktivitetsfondens beretning til orientering Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg til bestyrelse jf. § 4, stk. 1. Valg af revisor for 2 år (ulige år) Valg af revisorsuppleant (hvert år) Eventuelt Afstemninger afgøres ved stemmeflertal – ved stemmelighed bortfalder forslaget.
5
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
§ 7 b.
Foreningens vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 7 c.
Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis en enig bestyrelse finder det nødvendigt eller mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter anmodningens dato. Generalforsamlingen indkaldes som den ordinære generalforsamling - dog med 1 uges varsel - og den bilægges en dagsorden. Evt. afstemning foregår ved almindelig stemmeflertal.
§ 7 d.
For at være stemmeberettiget skal der kunne forevises betalt girokort ( seneste kontingent opkrævning ) på generalforsamlingen. Man må ingen kontingentrestance have. Medlemsskabet skal have haft en varighed på mindst 4 måneder. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer af klubben, samt forældre til medlemmer der ikke er fyldt 15 år.
§ 8.
Træningen skal foregå i ro og orden, og alle klubbens vedtægter skal overholdes.
Et medlem der ikke respekterer klubbens ånd, overtræder dens vedtægter eller på anden måde skader dens omdømme, kan på bestyrelsens foranledning idømmes karantæne eller ekskluderes af klubben. Alle stridsspørgsmål forelægges bestyrelsen, der har pligt til at høre alle parter.
§ 9.
1.
Foreningen kan kun med generalforsamlingens tilslutning optage lån.
Hverken foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens eventuelle gæld.
2.
Ved foreningens opløsning skal et evt. overskud der er opstået ved foreningens virksomhed tilfalde et lignende formål i Horsens Kommune
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling d. 5. marts. 2022
Flemming Ege Per Nielsen
Formand Dirigent

bottom of page